Test na založení ridge u rhodéských ridgebacků:


GENETICKÉ TESTOVÁNÍ ZALOŽENÍ RIDGE


Typickým znakem u Rhodéského ridgebacka je jeho ridge, což je pruh srsti rostoucí obráceně na
hřbetu psa. Tento znak je dán geneticky a řídí se jednoduchou dědičností, kterou objasnil již v roce 1865,
Johann Gregor Mendel. Fakt, že má ridgeback na zádech ridge, je dáno tím, že má ve své genetické
výbavě na rozdíl od všech ostatních plemen psů gen pro ridge.  Každý pes zdědil dva geny od svých rodičů (jeden od své matky a druhý od otce). Ridgeback může mít tedy geny pro ridge dva, jeden nebo žádný. V případě, že nemá žádný gen pro ridge, nemá ridge na hřbetu a je to ridgeless ridgeback. Dědičnost
ridge je dominantní, což znamená, že pokud pes zdědil gen pro ridge byť jen od jednoho z rodičů,
znak se projeví a pes bude mít na zádech ridge a v genetické terminologii se nazývá heterozygotem. Jestliže pes od svých rodičů zdědil dva geny pro ridge, na hřbetu má samozřejmě ridge a nazývá se dominantním homozygotem
Ve vrhu se mohou objevit ridgeless štěňata, která nemají gen pro ridge a postrádají tak pruh srsti rostoucí obráceně na svém hřbetu. Takové štěně se může narodit dvěma heterozygotům, tedy psovi a feně, kteří mají pouze jeden gen pro ridge, a to s pravděpodobností 25%. Pro názornost jsou jednotlivá křížení
a kombinace uvedena v níže uvedené tabulce. Z tabulky můžeme vyčíst, že pokud páříme dominantního homozygota, tedy psa s dvěma geny pro ridge s jakýmkoliv ridgebackem (i ridgeless!), bude mít takový pár 100% potomstvo vždy s ridgem.

I přes zájem chovatelů nebylo doposud možné odlišit ridgebacky s jedním nebo dvěma geny pro ridge. Samozřejmě, mohli jsme odvodit, že když se narodí ridgeless štěně dvěma rodičům s ridgem na zádech,
pak budou oba rodiče mít pouze jeden gen pro ridge, jinak by to nebylo geneticky možné.
Ovšem potvrdit, že daný pes má dva geny pro ridge, a je dominantním homozygotem,
může pouze genetický test na ridge gen.

Tento test je nyní k dispozici a vznikl ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství v Brně. Jak sám autor tohoto testu Mgr. Miroslav Horňák, Ph.D. poznamenává: „Vývoj testu nebyl jednoduchý a bylo nutné precizně zvládnout techniku detekce počtu kopií v sekvenci DNA, která tvoří gen pro ridge. Tento gen byl objeven již v roce 2008, nicméně genetický test, který by byl k dispozici chovatelům doposud neexistoval. Velký dík patří Klubu chovatelů Rhodéských ridgebacků, jmenovitě paní Šárce Štusákové, která s námi ochotně spolupracovala, obstarala nezbytné genetické vzorky a paní MVDr. Vlastě Linkové, která je rezervoár optimismu a nadšení pro věc!"

Genetický test je možné provést ze vzorku krve (0,5-1ml odebrané do zkumavky s antikoagulantem EDTA), nicméně je dostatečně citlivý i ze vzorku bukálního stěru, odebraného speciálním stěrovým kartáčkem. 

Stanovení počtu genů pro ridge, a tedy genetického založení ridge, může využít chovatel ke kontrolovanému výběru jedinců pro krytí, tak aby nedocházelo k narození štěňat bez ridge, což může být jeho prvotní zájem. Nicméně genetický test může znamenat výrazný přesah do prevence zdraví
u Rhodéských ridgebacků. U tohoto plemene se vyskytuje genetický defekt známý jako Dermoid sinus, což je neurodermatologická abnormalita, jejímž základem je neúplné rozdělení nervové trubice od kůže v jednom bodě, vznikajícím v období embryonálního vývoje. Riziko, které Dermoid sinus přináší, je zejména možnost infekcí v místě vyústění dermoidu, což vede ke vzniku hnisavých abscesů a díky propojení s nervovou trubicí může skončit ochrnováním končetin, nebo meningitidou a smrtí psa.

Z výzkumu je známo, že existuje souvislost mezi počtem kopií pro ridge a výskytem dermoidů. Bohužel se neví, co je přesnou genetickou příčinou této abnormality, ale bylo zjištěno, že gen pro ridge je nepříznivým genetickým faktorem pro výskyt dermoidů. To lze usoudit např. z toho, že pes s dvěma geny pro ridge má zvýšené riziko výskytu dermoidů. Test tak v prvé řadě může přinést velmi cenné souvislosti mezi založením ridge a výskytem dermoidů. Již nyní se rýsuje projekt ve spolupráci mezi Výzkumným ústavem veterinárního lékařství a Klubem chovatelů Rhodéských ridgebacků, který by pomohl objasnit úlohu genetiky v patogenezi dermoidů. Dr. Horňák k projektu dodává: “V prvé řadě se budeme snažit objasnit, jak počet kopií genu pro ridge koreluje s incidencí výskytu dermoidů na větším souboru jedinců, což může blíže objasnit genetickou podstatu této anomálie. Dále pak bude nutné vytipovat genetické markery, které již velmi úzce souvisí s dermoidy, jelikož se podle všech vědeckých dat zdá, že počet kopií genu pro ridge pouze zvyšuje pravděpodobnost jejich výskytu. Pokud se podaří osvětlit genetiku vzniku dermoidálních cyst
a nalézt patřičné genetické markery, bude konečným cílem zlepšení genofondu
a zvýšení fitness u chovných Rhodéských ridgebacků.

Nyní zavádíme genetický test do praxe a veškeré informace k možnostem objednání testu lze nalézt na webových stránkách projektu GenoCan - www.genocan.cz

Genetické založení ridge u Rhodéských Ridgebacků

Rodiče

Štěňata

Pes

Fena

S ridgem

Bez ridge

RR

RR

 100%      (100% RR)

0% rr

RR

Rr

            100%      (50% RR, 50% Rr)

0% rr

RR

rr

100%      (100% Rr)

0% rr

Rr

RR

            100%      (50% RR, 50% Rr)

0% rr

Rr

Rr

              75%      (25% RR, 50% Rr)

25% rr

Rr

rr

50%      (50% Rr)

50% rr

rr

RR

100%      (100% Rr)

0% rr

rr

Rr

50%     (50% Rr)

50% rr

rr

rr

0%

100% rr

RR (ridge) - dominantní homozygot (2 geny pro ridge)

Rr (ridge) - heterozygot (1 gen pro ridge)

rr (ridgeless) - recesivní homozygot (nemá gen pro ridge)